ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನೊ,

ಆಮಿ ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಹೊ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಆನಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಕಾಳ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿಂ ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಂವ್, ತಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಬಾಸಯ್ಲಲೆಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ ಜೈ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಚೆ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಸ್ಪೊತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸದಾಮಚ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಅಸತ್, ಅನೀತ್ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಸತಾಚೆ, ನಿತಿಚೆ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚೆ ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುನರ್‍ಜಿವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಧೈರಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿವ್ಯಾಂ.

ಗೆಲೊ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿ. ವೈ. ಎ/ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಮಚಾಲನಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೊ ಉತ್ಸವ್ 50 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಸೊಂಪಯ್ಲಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿ. ವೈ. ಎ/ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ, ಹಿತಚಿಂತಕಾಂನಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿನಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್, ಜಾತ್ ಮತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್‍ಯಿ ಹಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಹಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 50 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಮಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್, ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ಕೊವಿಡ್-19 ಪಿಡೆಚೆಂ ವೈರಸ್ ಆನಿಕೀ ಬಳಾನ್ ವಿಸ್ತಾರುನುಂಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂ ನಿಯಾಮಾಂ ಪಾಳ್ಯಾಂ – ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಅಂತರ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೊ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಿಸ್ಳೊಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯಾಂ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಪ್ಣೊವ್ಯಾಂ. 18 ವರ್ಸಾಮ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಹೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿಂ ಆಯ್ತೆ ಕರ್ಯಾಂ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಿ ವೊಸ್ಯಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ ದವರ್ಚೊ ಆನಿ ಚಡೊಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಸಂಧರ್ಭ್. ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ವಾಚುನ್, ನಿಯಾಳ್ನ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ. ಹೆಂ ವರಸ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಸಮಪಿಲಾಂ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಕೀನ್ಪಣಾನ್ ಪಾಳ್ಳಲೊ, ಗುಪಿತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹರೆಕಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಬಾಪಾಚಿ ಖುಶಿ ಪಾಳುನ್ ತ್ಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವರ್ತೊ ಸಾಂತ್. ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುನ್, ಆಮ್ಚಿಂಯಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕರ್ಯಾಂ.

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾ ಸವೆಂ

ಭೋ. ಮಾ. ಬಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಿ. ಲೋಬೊ
ವಿಗಾರ್

24.04.2021