ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ :ಕೀರ್ತನ್ 117

ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ :ಕೀರ್ತನ್ 4

ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ : ಕೀರ್ತನ್ 117

ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ (ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್): ಕೀರ್ತನ್ 117