Our Patron

Francis Xavier was born to John and Mary as their last son, in the castle of Xavier, in the Kingdom of Navarre (part of present day Spain), on 7 April 1506. He was a member of a noble family. He never aspired to become a soldier as his male siblings. It took a bitter turn after his father expired and he was in pressure to take control of Navarre. In 1525, Xavier went to study at the University of Paris and won many prizes in Sports and Academics. At Paris, he met Peter Faber and Ignatius (of) Loyola, who had experienced a religious conversion while recovering from a war wound. Ignatius wanted these young and energetic youths to walk with him in the path of sainthood. Xavier was hesitant in the beginning as he eyed his life upon name, fame & wealth. Ignatius then told him a verse from the Bible – “What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?” Xavier contemplated on this seriously and then decided that “worldly desires are minute but eternal happiness is forever”. He opened up his conscience to Ignatius and he was a new-born Christian. This way Ignatius Loyola started the Jesuit Congregation in 1534 with 7 educated men, among whom Xavier was one of them. They all met the Pope at Rome and eventually on June 24 1537, Xavier was ordained as a priest. He became a close associate of Ignatius and together they served the poor, the sick and the needy. The Jesuit brothers would contemplate on a few questions Ignatius had put forward to them –
1. What have I done for Christ?
2. What am I doing for Christ?
3. What can I do for Christ?
This way Xavier would sacrifice himself to be a soldier in the army of Jesus Christ.

At the same time, the King of Portugal, John III was in search of talented and active missionaries within his boundaries, in India and other Northern states and territories to proclaim Christ. Through the Pope, he asked for at least 6 priests from the newly started Jesuit Order of Ignatius. Out of the 10 priests, Ignatius selected 2 of them to be sent to the King – Fr Simon Rodriguez and Fr Nicholas Bobadilla. They were supposed to travel to Lisbon from Rome and then by ships to other Northern areas. On the way to Lisbon, Bobadilla fell sick and Ignatius, without hesitation and further thought, sent Xavier in Bobadilla’s place. Xavier agreed right away and on April 7 1541, he set sail to India with Fr Paul Camerino and Br Francis Mancilla. After 13 months, Xavier reached Goa from Lisbon after a tedious and dangerous voyage landed on 6 May, 1542. He would go through the streets ringing a little bell and inviting the children to hear the word of God. He devoted almost three years to the work of preaching to the people of Western India and converting many. He had to face many cruel persecutions from some kings of the country as well. He served as a missionary for 10 years in Goa, Tuticorin, Kochi, Mailapuram and Nagapattinam.

In 1552, he bid his last adieu to Goa and visited Malacca (Malaysia) and reached China in the later part of 1552. He arrived at the small island of Shangchuan, near the coast of China. During his journey, he develops a very high temperature. He is then lowered from the ship and kept on a mound of sand. With a small crucifix in his hand, Xavier has only one prayer – “My God, My All”. This way he breathes his last on December 2 1552. The captain of the ship, George Alvaris orders to bury the body of Xavier in the same place he died. In order to take back the skeletal remains, they bury the body with Limestone for faster decomposition. But, on February17 1553, when the grave was opened, the body was still fresh and lively. They were shocked and astonished, yet they took the body back to Goa in their ship. They kept it in the Church of Mother Mary at Malacca and then to Goa.

Xavier was a true missionary in proclaiming the Word of God and Deeds of Christ. He served for 15 years. Since 450 years, this Holy saint has his non-decomposed body enshrined at Goa. Xavier was beatified by Pope Paul V in 1619, and canonized by Pope Gregory XV in 1622.

¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgÁaA fuÉå ¥ÁªÁèA

       1506 E¸ÉéAvï K¦æ¯ÁZÉ 7 vÁjPÉgï ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï AiÀÄÄgÉÆÃ¥ÁZÉå ¸ÉàAiÀiïß UÁAªÁAvï d¯Áä¯ÉÆ. qÉÆ£ï dĪÁAªï D¤ ªÀÄj PÀĪÉvÁZÉÆ ¤ªÀiÁuÉÆ ¥ÀÇvï vÉÆ. ¥sÁ¤ì¸ï ¸ÁªÉgÁPï vÁZÁå ¨ÁAªÁØA §j ¸ÉʤPï eÁAªïÌ G¨Áð £Ávï°è. vÁa ªÉÇrÚ ²PÁàZÉgï D¸ï°è. 18 ªÀ¸Áð ¥ÁæAiÉÄgï ¥sÁæ£ÁìZÁå ¥Áåj¸ÁAvÁè÷å AiÀÄĤªÀjìnAvï GAZÁè÷å ²PÁàPï vÉÆ UɯÉÆ. SɼÁ QæÃqÉAvï D¤ ²PÁàAvï vÉÆ E£ÁªÀiÁA eÉÆqÀÄAPï ¥ÁªÉÇè. ¥Áåj¸ÁAvï ¥ÉzÀÄæ ¥sÁ¨Égï D¤ E£Á¸ï ¯ÉÆAiÉƯÁa vÁPÁ ªÀ¼ÀPï eÁ°. zɪÁ xÀAAiÀiï JzÉƼïZïÑ ¥ÀvÁð¯ÉÆè E£Á¸ï ¯ÉÆAiÉƯÁ ºÁå zÉÆUÁA¬Äà vÀ£ÁðmÁåAPï ¸ÁAw¥ÀuÁZÉå ªÁmÉgï ºÁqÀÄAPï ¥ÉZÁqÉÆè.

¸ÀA¸ÁjA ªÀíqÀàuï D¤A £ÁAªï eÉÆqÀÄAPï  ¸À¥ÉÚvɯÁå  ¸ÁªÉgÁPï KPï ¢Ã¸ï E£Á¸ï ªÀÄíuÁÛ QvÉA G¥ÁÌvÁð ªÀÄ£Áê÷å£ï eÉÆqÁè÷ågï ¸ÀUÉÆî ¸ÀA¸Ágï D¤ ºÉÆUÁØAiÀiÁè÷ågï D¥ÉÇè CvÉÆä  E£Á¸Á£ï ªÀÄí½îA »A ªÁAeɯÁaA GvÁæA ¸ÁªÉgÁ£ï §jÃA ¤AiÀiÁ½îA. ¸ÀA¸ÁjA ªÀíqÀàuï a®ègï, ¸Á¸Àuï D£ÀAzï ªÀiÁvïæ RgÉÆ. ºÉA ¸Àvï vÁZÁå PÁ¼ÁÓAvï RAZÉè. E£Á¸Á¯ÁVA D¥ÁÚZÉA CAvÀ¸ÀÌ£ïð vÁuÉA GUÉÛA PɯÉA. vÁå ¢Ã¸ï xÁªïß ¸ÁªÉgï £ÀªÉÇ ªÀĤ¸ï eÁ¯ÉÆ.

£ÀªÁå ¹àjvÁ£ï ¨sÀgï¯Áè÷å ²Qà 7 duÁA ¸ÁAUÁvÁ  Wɪïß E£Á¸ï ¯ÉÆAiÉƯÁ£ï 1534 E¸ÉéAvï eÉfévï ¸À¨sÁ WÀrè. vÁAZÉ ¥À¬ÄÌA ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï JPÉÆè. vÉ ¸Àªïð gÉƪÀiÁPï ªÀZÉÆ£ï ¥Á¥Á ¸ÁAiÀiÁâPï ¨sÉmÉè.  1537 E¸ÉéZÁå dÆ£ï 24 ªÉgï ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgÁ£ï AiÀiÁdPÀàuÁa NqïÝ  WÉwè. gÉƪÀiÁAvï vÁPÁ E£Á¸ÁZÉÆ D¥ïÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð PɯÉÆ. ºÁå ªÁªÁæ ¸ÁAUÁvÁ ¦qɸÁÛa ZÁQæ PÀZÁðåPï ¸ÁªÉgÁ£ï D¥ÁÚPï ¸ÀªÀĦðvï PɯÉÆ. Qæ¸ÁÛZÁå RĸÁðPï ¥À¼Éªïß E£Á¸Á£ï eÉfévÁAPï ¢°èA ¸ÀªÁ¯ÁA vÉÆ  ¸ÀzÁA ¤AiÀiÁ¼ÁÛ¯ÉÆ. QæøÁÛ ¥Á¸Àvï ºÁAªÉA QvÉA PɯÁA? QæøÁÛ ¥Á¸Àvï DvÁA ºÁAªï QvÉA PÀvÁðA? QæøÁÛ ¥Á¸Àvï ºÁAªï QvÉA PÀgÀÄAPï ¥sÁªÉÇ? eÉdÄZÁå ¸ÉÊ£ÁAvï «Ä¸ÁAªï ªÁªÁær eÁªïß D¥ÁÚPïZïÑ ¸ÀªÀĦðvï PÀgÀÄAPï ¸ÁªÉgï DAªÉØvÁ¯ÉÆ.  zɪÁZÉå ¥À«vïæ ªÀiÁAqÁªÀ½£ï ªÀÄí¼Éî§j ¥ÉÇqÀÄÛUÀ¯ÁZÉÆ gÁAiÀiï dĪÁAªï w¸ÉÆæ D¥ÁÚ SÁ¯ï D¸ï¯Áè÷å EArAiÀiÁZÁå D¤ GzÉAwZÁå ºÉgï UÁAªÁÑ÷å ¯ÉÆPÁAPï QæøÁÛa ¸ÀªÀÄqïÛ ¥ÀUÀðlÄAPï G¨sÉð¸ïÛ «Ä±À£ÀjAPï ¸ÉÆzsÀÄ£ï D¸ï¯ÉÆè. E£Á¸Á£ï WÀqï¯Áè÷å £ÀªÁå eÉfévï MrÝZÁå 6 ¸ÁAzÁåAPï ¥ÀÅuï¬Äà zsÁqÀÄAPï eÁAiÀiï ªÀÄíuï ¥Á¥Á ¸ÁAiÀiÁâ ªÀÄÄSÁAvïæ E£Á¸Á¯ÁVA vÁuÉA ªÀiÁUÉèA. MrÝAvï vÀªÀ¼ï D¸ï¯Áè÷å 10 duÁA ¥À¬ÄÌA zÉÆUÁAPï zsÁqÀÄAPï E£Á¸ï M¥ÉÇè. ¨Á¥ï ¹ªÀiÁAªï gÉÆ¢æUï D¤A ¨Á¥ï ¤PÉÆ®¸ï ¨ÉƨÁ¢¯Áè÷å ºÁå zÉÆUÁAPï «AZÉèA. gÉƪÀiÁ xÁªïß °¸Àâ£ÁPï C¤ G¥ÁæAvï vÁªÁðgï GzÉAwPï ¥ÀAiÀiïÚ. °¸Àâ£ÁPï ªÉívÁ£Á  ¨ÉƨÁ¢¯Áè÷å ¦qÉAvï ¥ÀqÉÆè. vÁZÁå  §zÁèPï E£Á¸Á£ï ¤ªÉÇðUï £Á¸ÁÛA ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgÁPï zsÁqÉÆè. ¸ÁªÉgï ªÀívÁðå G¨sÉð£ï vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉÆ. 1541 E¸ÉéZÁå K¦æ¯ï 7 vÁjPÉgï  ¨Á¥ï ¥Áªïè PÁªÉÄjãÉÆ D¤ §æzÀgï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀiÁ¤ì®è  ªÀÄí¼Áî÷å zÉÆUÁA ¸ÁAUÁvÁ EArAiÀiÁPï ªÉZÁå vÁªÁðgï ZÀqÉÆè. 13 ªÀÄí»£ÁåA G¥ÁæAvï °¸Àâ£Á xÁªïß UÉÆAiÀiÁA ±ÉígÁPï ¸ÁªÉgï ¥ÁªÉÇè.

zÀĸÁæ÷åZïÑ ¢¸Á UÉÆAAiÀiÁÑ÷å DZïð ©ü¸ïà zÉÆ| dĪÁAªï D®ÄâPÀPÁð ¯ÁVA vÉÆ UɯÉÆ. ¥ÉÇqÀÄÛUÀ¯ï gÁAiÀiÁ£ï D¥ÁÚPï zsÁqÁè D¤ D¥ÀÅuï ¥Á¥ï ¸ÁAiÀiÁâZÉÆ zÀÆvï ªÀÄí½î ¸ÀAUÀvï ªÀíqÁ SÁ¯ÉÛ¥ÀuÁ£ï ¸ÁªÉgÁ£ï ©ü¸ÁàPï ¸ÁAVè D¤ vÁa gÀeÁ ªÀiÁVè. UÉÆAAiÀiÁÑ÷å UÀªÀ£ÀðgÁ£ï ¸ÁªÉgÁPï D¥Áè÷å gÁªÉîgÁPï AiÉÄêïß gÁªÉÇAPï D¥ÀAiÉÄèA. ¥ÀÇuï ¸ÁªÉgÁ£ï D¸ÀàvÉæAvï gÁªÀÅ£ï ¦qɸÁÛAPï ¸ÉªÁ D¤ CwäPï ¸À®ºÁzÁgï eÁAªÁÑ÷åPï  «AZÀªïÚ PÉ°.  ºÁAUÁ xÁªïß ¸ÁªÉgï WÀZÉÆðå ¨sÉmÉÆ PÀgÀÄ£ï, ¨sÀÄUÁðåAPï JPÁÖAAiÀiï PÀgÀÄ£ï  ¥Àæ¸ÀAUï ²PÀªïÚ ¢Ãªïß ¸À¨Ágï DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀÅAiÀiïÌ Qæ¸ÁÛZÁå ªÁmÉPï ºÁr¯ÁUÉÆè. ¸À¨Ágï «Ä±À£ÀjAPï vÁAZÁå ªÁªÁæAvï vÁuÉA G¨sÉð¸ïÛ PɯÉA.  zÀQëuÁZÁå vÀÄvÀÄPÉÆj£ÁÑ÷å 30 ºÀ¼Áî÷åA¤ D¸ï¯Áè÷å ¸ÁzÁå ¯ÉÆPÁPï QæøÁÛZÉÆ GeÁéqï ¥ÁlAªïÌ ¸ÁªÉgï RÄzïÞ vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉÆ.  vÁå ¸ÁzÁå D¤ zÀĨÁî÷å ¯ÉÆPÁ ªÀÄzsÉA vÉÆ 11 ªÀÄ»£É gÁªÉÇè. ¸À¨Ágï CeÁ¥ÁA PÀgÀÄ£ï QæøÁÛAªï ¨sÁªÁqÁÛ£ï vÁAPÁA vÁuÉA ygï PÉ°A.  UÀeÉðZÁå ªÁªÁæ£ï vÉÆ UÉÆAiÀiÁA ¥ÁnA DAiÉÆè. ¥ÀÇuï E¯Áè÷å vÉA¥Á£ï mÁæªÁAPÉÆgï UɯÉÆ. vÁåZï ªÉ½A  ªÀÄzsÀÄgÉZÉÆ gÁAiÀiï mÁæªÀAPÀÆgï gÁeÁZÉgï gÀhÄÄeÁPï zÉAªÉÇè. GuÉA ¸ÉÊ£ï D¸ÁÑ÷å mÁæªÁAPÉÆgï gÁAiÀiÁ£ï ªÀÄzsÀÄgÉZÁå §½µïÖ ¥ÉǪÉÓ¯ÁVA gÀhÄÄeÉÑ §j £Ávï¯ÉèA. » ¥Àj¹Üw §jà ¸ÀªÉÆÓ£ï ¸ÁªÉgï zɪÁ¯ÁVA ªÀiÁUÁÛ: K ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁA ºÁå ¯ÉÆPÁZÉÆ ¨sÁªÁqïÛ C¤Pï¬Äà C¸ÀÌvï,  ºÁå ¤µÀÄÖgï zÀĸÁä£ÁZÁå ºÁvÁAvï ¥ÀqÉÆAPï vÁAPÁA ¸ÉÆr£ÁPÁ. vÁå G¥ÁæAvï ªÀÄzsÀÄgÉ ¸ÉÊ£ÁZÁå ªÀÄÄSÁgï ªÀZÉÆ£ï ¸ÁªÉgÁ£ï D¦è PÀÄ湦üPïì ªÀAiÀiïæ GPÀ¯ïß zsÀgïß ªÀíqÁè÷å vÁ¼Áå£ï ªÀÄí¼ÉîA fªÁå zɪÁZÁå £ÁAªÁ£ï ºÁAªï vÀĪÀiÁÌA ¥sÀªÀiÁðAiÀiÁÛA, KPïZïÑ KPï ªÉÄÃmï ªÀÄÄSÁgï PÁr£Á¸ÁÛ£ÁA ¥ÁnA ªÀZÁ. ZÀjvÁæ DªÀiÁÌA ¸ÁAUÁÛ ªÀÄzsÀÄgÉZÉA ¸ÀUÉîA ¸ÉÊ£ï ©üAAiÀiÁ£ï ¢PÁÌ¥Á¯ï eÁ¯ÉA.  ºÁå WÀrvÁ G¥ÁæAvï Qé¯ÉÆ£ÁAvï QæøÁÛAªï ¸ÀªÀÄqïÛ ¥ÀUÀðmï PÀgÀÄAPï ¸ÁªÉgÁPï mÁæªÁAPÉÆZÁðå gÁAiÀiÁ£ï ¥ÀªÀðtÂÎ ¢°. xÀAAiÀÄìgï ¸ÁªÉgÁZÉÆ ªÁªïæ ¥sÀ¼Á¢üPï eÁ¯ÉÆ.

ªÀÄÄAzÀgÀÄ£ï  ¸ÁªÉgÁ£ï PÉÆaÑAvï, £ÁUÁ¥ÀlÖuÁAvï D¤ ¹¯ÉÆ£ï ¯ÁUÁìgïZÁå ªÀÄ£Áßgï PÀÄzÁæ÷ågï ¸ÀªÀÄqïÛ ¥ÀUÀðmï  PÉ°. ªÉÄʯÁ¥ÀÅgÁAvï 4  ªÀÄ»£É gÁªÀÅ£ï aãÁ vÀ±ÉAZï d¥Á£ï ¥ÁAªÁÑ÷åPï ªÀiÁ®PÁÌ UÁAªÁPï ªÉZÁå vÁªÁðgï 1545 ªÉÄà 25ªÉgï vÉÆ ZÀqÉÆè. zÀAiÀiÁð ¥ÀAiÀiÁÚgï ©ügÁAPÀÄ¼ï ªÁzÁ¼ï GmÉèA. ¸ÁªÉgÁ£ï D¦è PÀÄ湦üPïì EªÀiÁeï zÀAiÀiÁðPï zÁPÀªïß ªÀiÁUÁÛ£Á,  w GzÁÌAvï UÀ½î. ¥ÀAiÀiÁÚj PÀÄzÁæ÷åPï zÉAªÉÇ£ï UɯÉ. zÀĸÁæ÷å ¢Ã¸ï ¸ÁªÉgï D¤ ¸ÁAUÁw vÀrgï ZÀ®Ä£ï ªÉívÁ£ÁA  KPï PÀÄ°ð zÀAiÀiÁðAvï xÁªïß ªÀAiÀiïæ ZÀgÀÄ£ï D¬Äè,  D¤ ¸ÁªÉgÁ ªÀÄÄPÁgï gÁ«è. wZÁå zÁAUÁå¤ ¸ÁªÉgï ¨Á¥Áa PÀÄ湦üPïì D¸ï°è. ¨Á¥ï ¸ÁªÉgÁ£ï ¢A¨Éågï ¥ÀqÉÆ£ï w PÀÄ湦üPïì  PÁuÉÏ°.  PÀÄ°ð zÀAiÀiÁðPï ¥ÁnA UÉ°. ¸ÁªÉgï ¸ÀĪÀiÁgï 6 ªÀÄ»£É ªÀiÁ®PÁÌAvï gÁªÉÇè. G¥ÁæAvï ¹¯ÉÆ£ÁPï ªÀZÉÆ£ï PÉArZÁå gÁAiÀiÁPï vÉÆ ªÉļÉÆî.

wÃ£ï ªÀgÁìA G¥ÁæAvï UÉÆAAiÀiÁPï vÉÆ ¥ÁnA DAiÉÆè. ªÁmÉgï ¥ÀgÀvï D¥Áè÷å «Ä¸ÁAªï  oÁuÁåAPï UÉÆ«îPï ¨sÉmï  ¢Ãªïß ¨sÁªÁqÁÛ÷åAPï fªÁ¼ï PÉ°A. UÉÆAAiÀiÁAvï UÀeÉðZÉA PÁªÀiï w¸ÀÄð£ï d¥Á£ÁPï ªÉa D¯ÉÆÃZÀ£ï vÁuÉA PÉ°. ªÀiÁ¯ÁPÁÌAvï D¸ÁÛ£ÁAZï d¥Á£ÁZÉÆ KPï vÀ£ÁðmÉÆ vÁPÁ ªÉļï¯ÉÆè. vÁuÉA QæøÁÛAªï ¨sÁªÁqïÛ ¹éÃPÁgï PɯÁè÷å£ï vÁPÁ ¥Áªïè ªÀÄíuï £ÁAªï ¢¯ÉèA. ¥ÁªÀÅöèPï ¸ÁªÉgÁ£ï  D¥ÉÇè ¸ÁAUÁw eÁªïß WÉvÉÆè.  vÁZÁå ªÀÄÄSÁAvïæ d¥Á£ïUÁgÁAa ¸ÀVî R§gï ¸ÁªÉgÁ£ï ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉwè. 1549 ªÀgÁìûZÁå J¦æ¯ÁAvï ¥sÁæ¤ì¸ï UÉÆAiÀiÁA xÁªïß d¥Á£ÁPï ¨sÁAiÀiïæ ¸Àgïß UɯÉÆ. xÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ ºÉgï zÉÆÃUï AiÀiÁdPï, ¥Áªïè D¤ vÉÃUï d¥Á£ïUÁgï D¸Éè. CUÉÆøÁÛZÁå 15 vÁjPÉgï vÉ d¥Á£ïZÁå PÀUÉƲªÀiÁ ±ÀºÀgÁPï ¥ÁªÉè. xÀAAiÀiÁÑ÷gÁAiÀiÁa ¨sÉmï PÀgÀÄ£ï d¥Á£ÁAvï zsÀªÀiïð ¥ÀæZÁgÁPï gÀeÁ ªÀiÁVè. CqÉÃeï ªÀgÁìA d¥Á£ÁAvï  ªÁªÀÅöæ£ï 1551 ªÁå £ÀªÉA§gï 20 vÁjPÉgï EArAiÀiÁPï ¨sÁAiÀiïæ ¸Àgïß DAiÉÆè. vÁå ¢¸Á zÀAiÀiÁðAvï PÀpÃuï vÀÆ¥sÁ£ï GmÉÆ£ï vÁgÀÄA ¢PÁÌ¥Á¯ï eÁ¯ÉA. PÀµÁÖA¤ wÃ£ï ªÀÄí»£ÁåA G¥ÁæAvï UÉÆAAiÀiÁA ¥ÁªÉÇè.

 1552 K¦æ¯ÁAvï ¤ªÀiÁuÁå ¥Á«ÖA UÉÆAAiÀiÁPï DzÉêïì ªÀiÁUÉÆ£ï ¥ÀAiÉÄèA ªÀiÁ®PÁÌPï D¤ G¥ÁæAvï aãÁPï vÉÆ UɯÉÆ. vÁªÁð ¥ÀAiÀiÁÚgï vÁPÁ ªÀiÁgÉPÁgï vÁ¥ï ¯ÁUÁÛ. vÁ¥ï ¸ÀÄmÁÑ÷åPï vÁªÁð ªÀAiÉÆè vÁPÁ zÉAªÉÇ£ï PÀÄzÁæ÷ågï gÉAªÉZÁå fqÁØ÷ågï vÁPÁ zÀªÀvÁðvï. D¥Áè÷å ºÁvÁA¤ PÀÄ湦üPïì Wɪïß ªÀÄíeÁå zɪÁ D¤ ªÀÄíeÁå ¸ÀªÁð ªÀÄíuÉÆ£ï zÀ±ÉA§gï  2 vÁjPÉgï vÉÆ ¥Áæuï PÀvÁð. vÁªÁðZÉÆ PÁ¦vÀ£ï eÉÆeïð C¯Áéj¸ÁZÁå DzÉñÁ ¥ÀªÀiÁðuÉ ¸ÁªÉgÁa ¤fðêï PÀÆqï xÀAAiÀiïÑ ¤PɦvÁvï. vÁgÀÄA ¥ÁnA UÉÆAAiÀiÁPï ªÉvÁ£ÁA vÁaA ºÁqÁA ªÀígÀÄAPï ¸À°Ã¸ï eÁAªÁÑ÷åPï PÀÆqï PÀĸÉÆAPï  ¥ÉmÉAvï ZÀÄ£ÉÆ ¨sÀvÁðvï. ¥sɧæªÀj 17 ªÉgï ¥sÉÇAqï ¥ÀgÀvï G¹ÛvÁ£Á PÀÆqï f« f« D¸ï°è zÉQè. CeÁ¥ï eÁªïß vÁtÂA w vÁªÁðgï ªÉí°. ¥ÀAiÀiÁÚgï ªÀiÁ®PÁÌAvÁè÷å ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtÂZÁå EUÀfðAvï w zÀªÀ°ð. vÁå  G¥ÁæAvï UÉÆAAiÀiÁPï ºÁrè.

       15 ªÀ¸ÁðA ¸ÀªÀĦðvï eÉfévï AiÀiÁdPï D¤ «Ä±ÉÆå£Àj eÁªïß fAiÉįÉÆè ¸ÁªÉgï zÀQëuï ¨sÁgÀvÁAvï, ªÀįÉñÁåZÁå ªÀiÁ®PÁÌAvï, d¥Á£ï D¤ aãÁAvï QæøÁÛZÉÆ GeÁéqï ¥sÁAPÁÛ. 450 ªÀgÁìA xÁªïß ºÁå ¨sÁUɪÀAvÁa ¤fðêï PÀÆqï DdÄ£ï¬Ä UÉÆAiÀiÁAvï D¸Á. 150 ªÀ¸ÁðA D¢A DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉZÉ ¸ÁÜ¥ÀPï  ªÀÄíuï £ÁAªÁqï¯Éè zÉÆÃUï ¯Á¬ÄPï ¥sÀÅqÁj zÉ| zÀÄ«ÄAUï ¦gÉÃgÀ D¤ zÉ| ®Æ«¸ï ¯ÉÆèÉÆ  ºÁtÂA ¨sÁUɪÀAvï ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgÁa EªÀiÁeï ºÁqïß ªÉÄïÉàÃmÉZÁå ¸ÁzÁå ªÀÄA¢gÁAvï w ¸Áܦvï  PÉ°è.

                    ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ (ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ)

ಏ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾ, ತುಂ ಆಮ್ಚೊ ಶಾರೊತಿ, ಮಜತ್‍ದಾರ್, ಸಸಾಯ್ ಆನಿ ರಾಖ್ಣೊ  ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಉದ್ಯಾವರ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ತುಕಾ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಆಮಿ ತುಜೆ ವಿಶೇಷ್ ವಿನೊವ್ಣೆನ್, ತುಜೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದೆವಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್.

ಆಜ್ ಆಮಿ, ಉದ್ಯಾವರ್ಚಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜಾ, ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತುಕಾ ಸಮರ್ಪಿತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್-ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವಾಂ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗವಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಚೊಯಿ ಆಮಿ ಆಜ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಲಾಭಯ್. ಮಿಸಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂಚೆರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗುನ್ ದಾಡ್. 

ಏ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಭರುನ್, ಸರ್ವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುನ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಆನಿ ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್ ತುಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟೊನ್ ಝರೊನ್ ಮೆಲೊಯ್. ತುಜಿ ದೇಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಬ್ದಾನ್, ಕರ್ನೆನ್ ಆನಿ ಬರ್ಯೆ ದೆಖಿನ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂಯಿ ಉರ್ಬೆಶೆಂ ಕರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್. ತುಜ್ಯಾ ಬಳಾದೀಕ್ ವಿನತೆಖಾಲ್ ಹಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. . . (ತೆಸಾಂವಾ. . ತುಜ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಮೌನ್‍ಪಣಿ ಉಚಾರ್) . . 

ಏ ಭಾಗೆವಂತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಾರೊತಿ ಸಾಂತಾ, ತುಂ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಪುನ್ಯಾಭರಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಯ್. ತುಜೆ ಮಜತೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಆಧಾರ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ದಿ. 

ಮುಖೆಲಿ: ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾ

ಲೋಕ್: ಆಮಾಂ ಪಾಸತ್ ವಿನತಿ ಕರ್.

ಪ್ರಾರ್ಥುಂಯಾ:

ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್, ಸಾಂ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್-ಪರ್ಗಟ್ಣೆನ್ ಆಮಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವತ್ರ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಮಿಂಯಿ, ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಹಿಮೆಕ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರ್. ಶೆಕಿಂ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವಯ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ವರ್ವಿಂ. ಆಮೆನ್.